Completing Association

Hits: 915

Legalització de la Associació Caramelles del Roser de Sant Julià de Vilatorta.

L’any 1988 es va decidir legalitzar l’associació i fer-ne la inscripció reglamentària. Es van redactar i aprovar en assemblea els estatuts i es van presentar al Departament deJustícia, a la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques  de la Generalitat de Catalunya.

El 20 de maig d 1988 es va dictar la RESOLUCIÓ d’inscripció de l’Associació de la Caramelles del Roser de Sant Julià de Vilatorta al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, amb el n.9.940 i NIF G-58636040 i la DILIGÈNCIA d’inscripció dels estatuts de l’esmentada associació.

Els estatuts foren lleument modificats el desembre de 2013 per adequar-los a la nova legislació.

Els estatuts consten dels títols habituals del règim d’associacions:

    - Denominació i finalitats de l’associació

    - Deures dels membres de l’associació

    - Organització: assemblea general i junta directiva (composició i atribucions)

    - Règim econòmic i disciplinari i normativa de dissolució.

Aquests estatuts estan sempre a disposició de qui els vulgui consultar. Si hi esteu interessats poseu-vos en contacte amb nosaltres clicant aquí.

La junta directiva es sol reunir cinc o sis cops l’any, sempre que hi ha qüestions o projectes per decidir.

L’assemblea general ordinària es fa cada any, a començament de temporada, per fer l’aprovació de la memòria anual, aprovar l’estat de comptes i el pressupost, presentar el repertori i el pla d’assaigs i actuacions, presentar nous membres, si s’escau, i debatre qualsevol tema que convingui a l’associació.