perfilcaramellairespetit

REMARQUE ! Ce site utilise des cookies et autres technologies similaires.

Si vous ne changez pas les paramètres de votre navigateur, vous êtes d'accord.

I understand

Association

Rénovation du Conseil Directeur pour le periode 2018-2020

Modifications approuvées, à la demande du conseil, par l'assemblée générale ordinaire tenue le 14 septembre 2018.

- President:                    Josep Fiter i Vila

- Vice-President:            Joan Guàrdia i Martinez

- Secrétaire:                   Miquel Uribe i Robert (passé du vocal a secrétaire)

- Trésorier:                     Miquel Carrera i Busquets

- Membre:                      Adolf Pardo i Valls

- Membre:                      Hernan Collado

- Membre:                      Manel Marsó i Fabrega (Directeur)

- Membre:                      Jofre Bardolet Casadevall (Directeur adjoint)

Laisser respect du le Conseil Directeur du 2015::

- Secrétaire:                  Joan Tortades i Roca

- Membre:                     Josep Oriol Chumillas i Coromina

- Membre:                     Ramon Rial i Carbonell

 

Nouveau Conseil Directeur, choisi lors de la réunion extraordinaire tenue le 15/05/15, constitué per:

- Président:                       Josep Fiter i Vila

- Vice-Président:                Joan Guàrdia i Martinez

- Secrétaire:                      Joan Tortades i Roca

- Trésorier:                        Miquel Carrera i Busquets

- Vocal:                             Miquel Uribe i Robert

- Vocal:                             Adolf Pardo i Valls

- Vocal:                             Josep Oriol Chumillas i Coromina

- Vocal:                             Ramon Rial i Carbonell

- Vocal:                             Manel Marsó i Fabrega (Director)

Le Conseil Directeur se réunit généralement cinq ou six fois par an, chaque fois qu'il ya des problèmes ou des projets pour décider.

Legalització de la Associació Caramelles del Roser de Sant Julià de Vilatorta.

L’any 1988 es va decidir legalitzar l’associació i fer-ne la inscripció reglamentària. Es van redactar i aprovar en assemblea els estatuts i es van presentar al Departament deJustícia, a la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques  de la Generalitat de Catalunya.

El 20 de maig d 1988 es va dictar la RESOLUCIÓ d’inscripció de l’Associació de la Caramelles del Roser de Sant Julià de Vilatorta al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, amb el n.9.940 i NIF G-58636040 i la DILIGÈNCIA d’inscripció dels estatuts de l’esmentada associació.

Els estatuts foren lleument modificats el desembre de 2013 per adequar-los a la nova legislació.

Els estatuts consten dels títols habituals del règim d’associacions:

    - Denominació i finalitats de l’associació

    - Deures dels membres de l’associació

    - Organització: assemblea general i junta directiva (composició i atribucions)

    - Règim econòmic i disciplinari i normativa de dissolució.

Aquests estatuts estan sempre a disposició de qui els vulgui consultar. Si hi esteu interessats poseu-vos en contacte amb nosaltres clicant aquí.

La junta directiva es sol reunir cinc o sis cops l’any, sempre que hi ha qüestions o projectes per decidir.

L’assemblea general ordinària es fa cada any, a començament de temporada, per fer l’aprovació de la memòria anual, aprovar l’estat de comptes i el pressupost, presentar el repertori i el pla d’assaigs i actuacions, presentar nous membres, si s’escau, i debatre qualsevol tema que convingui a l’associació.

La junta directiva actual està constituïda per:

             President: Santi Riera i Subirachs

             Vicepresident: Joan Colomer i Cornelles

             Secretari: Joan Rodriguez i Planas

             Tresorer: Miquel Carrera i Busquets

             Vocals: Josep Capdevila i Sinusia

                          Xavier Rosell i Ballús

             Director: Manel Marsó i Fabregà

La junta directiva es sol reunir cinc o sis cops l’any, sempre que hi ha qüestions o projectes per decidir.